ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Α5) ΓΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αθήνα, 27-12-2022

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ», έχοντας υπόψη:

1.         Την υπ’ αριθ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π./οικ.44585/29-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: 9Λ2Π465ΦΥΟ-8ΞΦ).

2.         Την υπ’ αριθ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ.61463/31-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΛ4465ΦΥΟ-Ο9Π) με θέμα: «Δημοσίευση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ.44585/29-07-2022 (ΑΔΑ: 9Λ2Π465ΦΥΟ-8ΞΦ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

3.         Την υπ’ αριθμόν πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ.72499/15-12-2022 (ΑΔΑ:9ΝΦ8465ΦΥΟ-ΙΩ9) με θέμα: «Δημοσίευση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ. 44585/29-07-2022 (ΑΔΑ: 9Λ2Π465ΦΥΟ-8ΞΦ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

4.         Την υπ’ αριθμόν πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ.72695/16.12.2022 (ΑΔΑ:6ΖΥ4465ΦΥΟ-ΦΜΞ) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων Ψυχικής Υγείας για την Άνοια».

5.         Την υπ’ αριθ. Α3α/οικ.876/2000 (Φ.Ε.Κ. Β’ 661/23-05-2000) Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευόμενων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.         Την υπ΄αριθ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ.Π./οικ.107931/22-11-2013 Υ.Α. (Α.Δ.Α. ΒΛ08Θ-ΝΜΚ) με θέμα: ‘Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»’.

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ / ΚΑΛΕΙ

Για τη διεξαγωγή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, αναφορικά με τη μίσθωση κτιρίου, με σκοπό τη στέγαση μιας Μονάδας Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α5» για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου στη Διοικητική Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠεριφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Η προσφορά που θα επιλεγεί θα είναι αυτή με τη χαμηλότερη τιμή τηρουμένων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής (είτε ταχυδρομικά είτε με φυσική παρουσία) προσφορών είναι η 5η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13.00.

Ημερομηνία Αξιολόγησης ορίζεται η  5η Ιανουαρίου 2023.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Ψυχολογίας και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

elGreek