ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αθήνα, 16-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ», έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π./οικ.44586/29-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: ΩΖΦΤ465ΦΥΟ-Ν0Τ).
  2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ.60281/24-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΕΝ465ΦΥΟ-Ψ3Ι) με θέμα: «Δημοσίευση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ.44586/29-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΦΤ465ΦΥΟ-Ν0Τ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
  3. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ68306/28-11-2022 (ΑΔΑ:9ΧΦΩ465ΦΥΟ-ΚΝ3) με θέμα: «Δημοσίευση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ. 44586/29-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΦΤ465ΦΥΟ-Ν0Τ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
  4. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ.70253/06.12.2022 (ΑΔΑ:6ΖΥ4465ΦΥΟ-ΦΜΞ) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία έξι (6) Κέντρων Ημέρας, τριών (3) Ξενώνων και μιας (1) Κινητής Μονάδας».
  5. Την υπ’ αριθ. Α3α/οικ.876/2000 (Φ.Ε.Κ. Β’ 661/23-05-2000) Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευόμενων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Την υπ΄αριθ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ.Π./οικ.107931/22-11-2013 Υ.Α. (Α.Δ.Α. ΒΛ08Θ-ΝΜΚ) με θέμα: ‘Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»’. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ / ΚΑΛΕΙ

Για τη διεξαγωγή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, αναφορικά με τη μίσθωση κτιρίου, με σκοπό τη στέγαση μιας Μονάδας Ψυχικής Υγείας «Ξενώνα Παραβατικών Εφήβων» στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Η προσφορά που θα επιλεγεί θα είναι αυτή με τη χαμηλότερη τιμή τηρουμένων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής (είτε ταχυδρομικά είτε με φυσική παρουσία) προσφορών είναι η 30η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13.00.
Ημερομηνία Αξιολόγησης ορίζεται η 2α Ιανουαρίου 2023.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Ψυχολογίας και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

elGreek