Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» αναπτύσσει Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των Μεγάρων και αναζητά να εντάξει στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα με εργασία πλήρους απασχόλησης και απολαβές ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου επαγγελματίες Νοσηλευτές (ΑΕΙ/ ΤΕΙ).

Απαραίτητα προσόντα:

α. Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής

β. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Επιθυμητά προσόντα:

α. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές Μονάδες

β. Γνώση Η/Υ (Internet, Word, Excel)

Υποβολή βιογραφικών:

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους και τα απαραίτητα αποδεικτικά των προσόντων τους στο hr@medicalpsychology.eu με σαφή αναφορά στο θέμα του email του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργαστεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

elGreek