Όραμα-Στόχοι

Η “Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας” δημιουργήθηκε το 2020, ως ένα εκ των καταβολών του συγγενικό, αλλά πάντα ζωηρό και κενοτόμο αποκύημα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης της χώρας. Ο κεντρικός πυρήνας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται και στον οποίο στοχεύει κάθε Δράση και Υπηρεσία της, είναι η βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Για την επίτευξη του στόχου της, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας, παρέχει μεγάλο φάσμα των υπηρεσιών της ιδιωτικά μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της, ενω ταυτόχρονα προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της ένταξης του συνόλου των υπηρεσιών της σε Εθνικά Προγράμματα, ωστε η προσπελασιμότητα στις υπηρεσίες της να καθίσταται αδιάκριτη και ο πρωταρχικός της στόχος να διευκολύνεται μέσω του μαζικού κοινωνικού βηματισμού.

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας στελεχωμένη με έμπειρους επιστήμονες στο χώρο της Ψυχολογίας, της Διοίκησης της Υγείας, της Κοινωνικής Επιστήμης αλλά και τους συνεργάτες της από τον χώρο της Ιατρικής, της Νοσηλευτικής, των Επισκεπτών Υγείας, της Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας, καλύπτει ήδη μεγάλο μερίδιο της ζήτησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ταυτόχρονα όμως αποβλέπει στην διαχείρηση έργων του Υπουργείου Υγείας που θα προάγουν την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση σε όλες τις βαθμίδες της, αξιοποιόντας την βέλτιστη διεθνή πρακτική και πιστοποίηση, προσαρμοσμένη στην Ελληνική πραγματικότητα. Αντιστοίχως, ανταποκρινόμενη στο μονιμοποιημένο πλέον ζήτημα της αξιοπρέπειας προσφύγων και μεταναστών, στην ανάγκη των ίδιων αλλά και του Ελληνικού πληθυσμού για συνδιαμόρφωση καινοτόμων οδών επικοινωνίας, πολιτισμικής αγωγής και κουλτούρας, στις ανάγκες όλων των μερών για αξιοποίηση κάθε πιθανού δυναμικού που οι άνθρωποι κατέχουν στο ενεργητικό τους και υπο τις κατάλληλες συνθήκες διοχετεύουν στο μικρότερο ή μεγαλύτερο πολιτισμικό τους περιβάλλον, έρχεται να προτείνει διαχειριστικές λύσεις και να αναλάβει έργα του Υπουργείου Υγείας ή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που θα ποσοτικοποιούν τα κατεξοχήν ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, που θα δίνουν το δικαίωμα της αξιολόγησης και του ποιοτικού προσδιορισμού της. 

Πέραν της συμβολής της στην διαφύλλαξη της κοινωνικής αξιοπρέπειας απέναντυ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που μέσω Εθνικών, Κοινωτικών ή Περιφερειακών Προγραμμάτων υπάγονται πρωτίστως στην κοινωνική μέριμνα του Κράτους στους ως άνω  τομείς, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο στην ανθρώπινη ενδυνάμωση. Με την συνδρομή της επιστημονικής μελέτης στην ανάπτυξη βασικών κοινών πεδίων της ψυχολογίας και της ιατρικής επιστήμης και την αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης που αυτά συνεπιφέρουν στην ψυχική ισορροπία του ατόμου, η εταιρεία, στέκεται ως θεραπευτικός και συντονιστικός των απαιτούμενων δράσεων αρωγός, ώστε να κατανοηθεί η ανθρώπινη ύπαρξη ως όλον και να αντιμετωπισθεί ο ασθενής ως βιοψυχοκοινωνική οντότητα.

Σε εφαρμογή του παραπάνω στόχου αλλά και προς επίτευξη αυτού, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας διαμορφώνει ένα πλέγμα σύγχρονων ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών, εντός του οποίου διασφαλίζει άψογα τους οφελούμενους και τους παρόχους των υπηρεσιών της.  Σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ο προγραμματισμός και η στοχοθεσία της, αποτυπώνονται συνοπτικά ακολούθως:

Ανάληψη διαχείρισης δράσεων Υπουργείου Υγείας, Πρόγραμμα «Ψυχαργώς».

Ανάληψη διαχείρισης δράσεων Υπουργείου Υγείας που πρόκειται να αναπτυχθούν βάση της ΑΔΑ: ΨΚΥ8465ΦΥΟ-3Φ0 στο πεδίο «Ανάπτυξη Δικτύου Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας Προσφύγων/Μεταναστών».

Συνέχιση της από Οκτωβρίου 2020 συνεργασίας με το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» ΑμΚΕ της Εκκλησίας της Ελλάδος και ανάπτυξη συνεργασίας με το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΙΡΙΣ».

Ανάπτυξη κέντρων φιλοξενίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ή μεταναστών, σε συνεργασία με οποιαδήποτε Αρχή υπηρετεί εγγύτερα στη φιλοσοφία μας τον πρωταρχικό σκοπό της διαμόρφωσης ενηλίκων, ικανών να ανταποκριθούν ψυχικά, επαγγελματικά και πολιτισμικά στις ρεαλιστικές απαιτήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας.

Συμμετοχή στην ανάπτυξη ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης προς υποβοήθηση της επαγγελματικής ζωής νέων επαγγελματιών και προς συνδρομή στην κοινωνικοεπαγγελματική ωρίμανση ωφελουμένων ή ΚΟΙΝΣΕΠ κοινωνικής ωφέλειας σε συναφείς με τις λοιπές μας δράσεις υπηρεσίες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον θεματικό – ιατρικό τουρισμό.

Δραστηριοποίηση στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μεσολάβηση σε πιστοποιημένα test, ψυχολογική εποπτεία, διερμηνεία, υποστήριξη.

Δραστηριοποίηση στις κατ οίκον συνεδρίες και την κατ’οικον ολιστική φροντίδα. Προώθηση του ωφέλους της ανακουφιστικής φροντίδας και υποστήριξη δράσεων που θα συντελέσουν στην θεσμοθέτησή της.

Δραστηριοποίηση σε ασθενείς με σωματικές βλάβες ή αυτοάνοσες νόσους κατ’ οίκον. Πρόσβαση, ενημέρωση και προγράμματα συνεργασίας με τους συλλόγους τους.

Δραστηριοποίηση ψυχολογικής ενδυνάμωσης για την υποστήριξη της γονιμότητας ιδιαίτερα μέσω  εξωσωματικής αναπαραγωγής

Δραστηριοποίηση στην περιγεννητική φροντίδα, στην υποστήριξη της νέας μητέρας, της περιγεννετικής δυσφορίας “baby blues” και της επιλόχιας κατάθλιψης

Έχοντας ως εφαλτήριο το αξίωμα του πρόσκαιρου ή μόνιμου τρόπου επίδρασης των ψυχολογικών, βιολογικών, περιβαντολογικών παραγόντων στην ατομική υγεία και ασθένεια, η  Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας αποσκοπεί όχι μόνο να βοηθήσει το άτομο να είναι ελεύθερο νόσου αλλά προσδοκά να είναι στο διηνεκές κοινωνικά δραστήριο, επαγγελματικά ανατροφοδοτημένο και συνολικά ψυχαγωγημένο.

elGreek